Met de Telos Duurzaamheidscan kun je concrete beleidsvoornemens en projectplannen beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Waarom een scan uitvoeren?

In de eerste plaats natuurlijk omdat je begaan bent met je omgeving. Al in een vroeg stadium kun je concrete beleidsvoornemens en plannen beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. En op basis van de uitkomst kan je weer concrete suggesties doen voor verbetering van die plannen. Tot slot is het niet alleen een praktisch hulpmiddel voor planvorming, maar een scan zorgt er ook voor dat je transparant kunt zijn naar alle betrokkenen.

Voorbeeld van een scan

Hieronder vind je een voorbeeld van een scan. We laten je zien hoe het scoren in zijn werk gaat en hoe je de resultaten moet aflezen.


Scoren

De Telos Duurzaamheidscan gaat uit van drie kapitalen: People, Planet en Profit. Alle drie de kapitalen bestaan weer uit meerdere voorraden. Aan deze voorraden heeft Telos bepaalde doelen gekoppeld. Bij het scoren beoordeel je of je verwacht dat je project positief of negatief gaat bijdragen aan dat doel. Met een handige slider kan je je score aangeven. Ook is er ruimte om je motivatie voor je score in te vullen en kan je verbeteringen aan je project die je te binnen schieten meteen noteren. Hieronder vind je een voorbeeld voor de voorraad 'Sociale participatie' uit het kapitaal People.

Resultaten

Wat je te zien krijgt hangt af van wat voor type scan je doet: een individuele scan of een groepscan.

Duurzaamheidsdriehoek

Bij iedere scan krijg je de Duurzaamheidsdriehoek te zien. Deze geeft een overall beeld van de verwachte effecten voor alle drie de kapitalen. Je vergelijkt de grijze driehoek met de gestippelde driehoek in het midden. De stippellijn geeft het punt aan waarop geen effect op het kapitaal verwacht wordt. We kijken naar 2 dingen:

  1. Groeit de driehoek?
  2. Verandert de driehoek van vorm? (wordt de driehoek schever)

Het project in dit voorbeeld heeft vooral sterk positieve effecten op Profit en in mindere mate op People. Het heeft een negatieve invloed op Planet.


Taartdiagrammen

Taartdiagrammen maken zichtbaar op welke voorraden het project naar verwachting een positief effect heeft (de groene taartpunten) en op welke een negatief (de rode taartpunten). Als er geen effect verwacht wordt dan heeft de taartpunt een lichtgrijze kleur.

In dit voorbeeld verwachten we dat het project positieve effecten heeft op de voorraden Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, concurrentievermogen en Infrastructuur en bereikbaarheid en negatieve effecten op Arbeid. We verwachten geen effect op Kennis.


Spreidingsdiagrammen

Als je een groepscan doet dan krijg je ook een spreidingsdiagram. Dit diagram laat zien in hoeverre de deelnemers aan de scan het met elkaar eens zijn over de verwachte effecten van het project. Hoe korter de balk hoe minder spreiding er in de antwoorden is en dus hoe meer de deelnemers het met elkaar eens zijn. Omgekeerd geldt: hoe langer de balk hoe meer de deelnemers het juist met elkaar oneens zijn. De kleur van de balk wordt bepaald door de gemiddelde score van alle deelnemers. Als deze positief is dan is de balk groen, is deze negatief dan is hij rood. Bij een score 0 is de balk lichtgrijs.

In het voorbeeldproject zijn de deelnemers het vooral met elkaar oneens over de invloed op Maatschappelijke participatie en Economische participatie. Over de invloed op Gezondheid, Kunst en cultuur, Wonen en woonomgeving, Veiligheid en Onderwijs zijn ze het redelijk eens. Over de invloed op Politieke particiaptie denkt iedereen hetzelfde, namelijk dat het geen invloed zal hebben.